Gratis verzending vanaf €75-10% bij inschrijving voor de nieuwsbrief  Gratis retour

Wettelijke garantie van de verkoper ten opzichte van klanten 

De wettelijke conformiteitsgarantie voor consumenten (d.w.z. een natuurlijke persoon die, met betrekking tot verkoopovereenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen) wordt bepaald door de nationale wetgeving van het land waar de consument zijn vaste verblijfplaats heeft en beschermt de consument in geval van aankoop van gebrekkige producten, die niet goed werken of niet beantwoorden aan het door de verkoper aangegeven gebruik of waarvoor het betreffende product in het algemeen bestemd is. De verkoper heeft de verplichting om aan de consument goederen te leveren die voldoen aan de koopovereenkomst.

Consumptiegoederen worden geacht in overeenstemming te zijn met de overeenkomst wanneer: 

a) ze geschikt zijn voor het gebruik waarvoor goederen van dezelfde soort gewoonlijk worden gebruikt; 
b) ze in overeenstemming zijn met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezitten van het goed dat de verkoper als monster of model aan de consument heeft aangeboden; 
c) de gebruikelijke kwaliteit en prestaties bieden van een zelfde soort product, die de consument redelijkerwijs mag verwachten, rekening houdend met de aard van het product en, in voorkomend geval, de openbare verklaringen over de specifieke kenmerken van de producten die in dit verband zijn gedaan door de verkoper, de fabrikant of zijn agent of vertegenwoordiger, met name in advertenties of op etiketten; 
d) ze ook geschikt zijn voor het door de consument gewenste specifieke gebruik, dat bij het sluiten van de overeenkomst onder de aandacht van de verkoper is gebracht en dat de verkoper ook definitief heeft aanvaard. 

Bij wie kan de consument zijn rechten doen gelden 

De consument kan zijn rechten met betrekking tot de wettelijke conformiteitsgarantie doen gelden door contact op te nemen met ASSA ABLOY. 

Inhoud 

Bij gebrek aan een conformiteitsgarantie kan de consument kiezen voor een kosteloze en binnen een redelijke tijdsperiode uitgevoerde reparatie of vervanging door de verkoper van de gebrekkige goederen. Als de gekozen oplossing onmogelijk of uitzonderlijk duur is, kan de consument, als een van de volgende situaties zich voordoet, een verzoek doen om een redelijke prijsverlaging of beëindiging van de overeenkomst: 
a) reparatie en vervanging zijn onmogelijk of uitzonderlijk duur; 
b) de verkoper heeft het product niet binnen een redelijke tijdsperiode gerepareerd of vervangen; 
c) de vervanging of reparatie zal aanzienlijk ongemak veroorzaken bij de klant. 

Tijdsperiode 

De wettelijke garantie duurt twee jaar vanaf de levering van de goederen en de consument dient binnen twee maanden na de ontdekking van het defect zijn recht te doen gelden middels het indienen van een klacht. Het is daarom noodzakelijk om altijd het aankoopbewijs (btw-bon of een kopie ervan) te bewaren. 
In Nederland geldt op grond van bijzondere wettelijke bepalingen de wettelijke garantie gedurende de normale levensduur die redelijkerwijs van het betreffende product mag worden verwacht.  
Aangenomen wordt dat het conformiteitsgebrek dat zich binnen twaalf maanden na levering van de goederen voordoet, op die datum al bestond. 

Verschil tussen wettelijke garantie en handelsgaranties 

De gratis of betaalde handelsgaranties die ASSA ABLOY aanbiedt aan consumenten, vervangen of beperken de wettelijke conformiteitsgaranties niet. Ze kunnen wel een andere reikwijdte en/of duur hebben. Wie handelsgaranties aanbiedt, moet altijd specificeren dat dit andere en aanvullende garanties zijn dan de wettelijke conformiteitsgarantie die de consument beschermt.