Gratis verzending vanaf €75-10% bij inschrijving voor de nieuwsbrief  Gratis retour

Open source software

De software/firmware in Yale slimme deursloten kan software van derden bevatten (inclusief open source software). Op open source software zijn eigen licentievoorwaarden van toepassing. Auteursrechtelijke kennisgevingen en toepasselijke open source-voorwaarden vindt u hier. De auteursrechten op software van derden en open source-software zijn in handen van de respectievelijke houders van de daarin vermelde auteursrechten.

Linus Free RTOS

Toestemming wordt hierbij kosteloos verleend aan een ieder die een kopie verkrijgt van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software"), om de Software zonder beperking te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot de recht om de Software te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen, en om personen aan wie de Software wordt verstrekt, toe te staan ​​dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande auteursrechtvermelding en deze toestemmingsvermelding zullen in alle kopieën of substantiële delen van de Software. worden opgenomen.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS DEZE IS", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID OF DIT NU VOORTKOMT UIT HET CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBINDING MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

bspatch
Auteursrecht 2003,2004 Colin Percival
Alle rechten voorbehouden
Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder modificatie, zijn toegestaan ​​mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. Herdistributies van broncode moeten de bovenstaande copyright kennisgeving behouden, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.
2. Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyright kennisgeving reproduceren deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of ander materiaal dat bij de verspreiding wordt geleverd.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE AUTEUR ``ZOALS HET IS'' EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE AUTEUR AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELD OF GEVOLG SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKRIJGING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF BEDRIJFSONDERBREKING) ONGEACHT DE OORZAAK EN OP ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE VOORTVLOEIT UIT WAT VOOR MANIER VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE OOK, ZELFS INDIEN OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Connect Bridge Free RTOS

Hierbij wordt kosteloos toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperking de Software te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot de rechten om te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen , publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of kopieën van de Software verkopen, en om personen aan wie de Software wordt geleverd toe te staan dit te doen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
 
De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding zullen worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software. 

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS DEZE IS", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT,  OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

IwIP
Copyright (c) 1996-1998 NVIDIA, Corp. NVIDIA-ontwerpoctrooien aangevraagd in de VS en andere landen. 

NVIDIA, CORP. DOET GEEN UITSPRAAK OVER DE GESCHIKTHEID VAN DEZE BRONCODE VOOR ENIG DOEL. HET WORDT GELEVERD "ZOALS HET IS" ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE. NVIDIA, CORP. WIJST ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE BRONCODE AF, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL NVIDIA, CORP. AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, HETZIJ IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELINGEN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DEZE BRONCODE.